ફેક્ટરી અને પ્રમાણપત્ર

ફેક્ટરી ટૂર

DIE-CASTING

રંગનો ઢોળ કરવો

LED CHIPS STICKING

શ્રીમતી મશીનો

TEST LAB

TEST LAB

PRODUCTION LINE

ઉત્પાદન રેખા

AGING TEST

વૃદ્ધત્વ પરીક્ષણ

PACKING STORAGE

પૅકિંગ સ્ટોરેજ

પ્રમાણપત્ર

CE

CE પ્રમાણપત્ર

LVD

એલવીડી પ્રમાણપત્ર

RoSHS

RoHS પ્રમાણપત્ર

SAA

SAA પ્રમાણપત્ર